Szanowni Państwo,


Od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

· w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży i są przechowywane przez okres 5 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu/sprzedaży i postępowania zakupowe/sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży.

· w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne – dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży. W przypadku przedstawicieli kontrahentów/klientów ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów/klientów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z Państwa produktów i usług lub na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
· Dostępu do treści swoich danych,
· Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
· Przenoszenia danych,
· Wniesienia sprzeciwu,
· Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z powyższym do części z Państwa została też wysłana klauzula zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnej z RODO. Uprzejmie prosimy o jej podpisanie i przesłanie
podpisanego skanu na adres mailowy, z którego Państwo taką klauzulę otrzymali. Możliwe jest
też dostarczenie podpisanej zgody osobiście do siedziby firmy Jacek Szlęk BEJMET lub wysłanie
jej pocztą na adres: Bejmet markowa 1515 , 37-120 Markowa.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 

  1.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Jacek Szlęk Bejmet z siedzibą w Markowa 1515 , 05-120 Markowa w celu realizacji zamówień zakupowych oraz sprzedażowych oraz obsługi logistycznej.

 

  1.       Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

 

  1.       Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym, z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich poprawiania i usuwania.

 

 

Markowa , dnia………..                                                                          ……………………………………

                                                                                                                (imię i nazwisko)